Brightness arbetsprocess

Läs mer hur vår arbets- och rekryteringsprocess ser ut från uppstart till avslut.

Därför Brightness

Brightness Executive Search rekryterar till samhällsnyttiga organisationer och företag. Bolaget startade 2015 av Susanne Ahlström och Edvard König. Kontoret finns beläget på Kungsgatan 37. 

Vår välbeprövade arbetsprocess gör att våra rekryteringar blir lyckosamma. Särskilt följande punkter uppskattas av våra återkommande uppdragsgivare:

 

• Analys

Inför varje uppdrag analyserar våra seniora konsulter.

• Search

Vi annonserar ut tjänsten, men framför allt så genomför vi en djup search för att sedan söka upp relevanta kandidater.

• Dialog

Vi är måna om att föra en dialog med och hålla er som uppdragsgivare informerade under hela processen.

• Personbedömning

Efter vår gedigna search och urvalsprocess, genomför slutkandidaterna tester, en fördjupad personbedömning, vilket de sedan får en gedigen återkoppling av från vår leg. psykolog Sofia Cureau.

• Kontaktperson

Vi har en och samma kontaktperson för varje uppdrag.

• Motivation

Vi säkerställer motivationen hos kandidaten längs hela processen; under intervjuerna, i återkopplingssamtalet efter testerna, samt ber dem säkerställa sin motivation genom ett motivationsbrev.

• Vårt mål: Att överträffa dina förväntningar

Avslutningsvis, vi är aldrig bättre än vårt senaste uppdrag, så vi kavlar upp ärmarna och gör allt för att överträffa våra uppdragsgivare förväntningar.

Brightness rekryteringsprocess

Vecka 1

Uppstart och analys

Uppstartsmöte: Rätt analys ger rätt förutsättningar: Kravprofil och tjänstespecifikation fastställs genom analys och samtal.

Ingår: Tjänstebeskrivning – Företagsprofil

Vecka 2-4

Search och annonsering

Fortlöpande återkoppling: Avstämning kring hur searchprocessen fortlöper.

Ingår: Ev.annonsering – Inventering av nätverk/search

Vecka 4-6

Utvärdering kandidater

Bruttolista: Ger en möjlighet att i ett tidigt skede ringa in de mest intressanta kandidaterna.

Ingår: Första intervju – Motivationsbrev – Djupintervju

Vecka 6-7

Kandidatpresentation - Kandidater möter uppdragsgivare

Slutkandidater presenteras: Kandidaterna träffar uppdragsgivare.

Ingår: Kandidatpresentation

Vecka 8-9

Avslut

Ev. bakgrundskontroll.

Ingår: Referenstagning slutkandidat – Tester

Slutkandidat skriver på

Uppföljning med kandidat och arbetsgivare efter 3 månader.

Behöver du rekryteringshjälp?

Om du är i behov av rekryteringshjälp till ditt företag eller organisation eller om du som kandidat vill komma vidare i din karriär, kontakta gärna oss så hjälper vi dig.

Kontaktuppgifter

Kontakta gärna oss så hjälper vi dig.

Telefon

Teamet

Teamets kontaktuppgifter.

Vecka 1

Uppstart och analys

Vi är måna om att grundarbetet görs med stor omsorg för att sedan hamna helt rätt i vad ni söker. Därför påbörjar vi samarbetet med en dialog med rekryteringsgruppen om processen och hur vi lägger upp den på bästa sätt. Vi kommer med ett utifrån perspektiv, och vågar utmana allt för att landa i en kravprofil samt en utvecklad tjänstespecifikation som ger en rättvisande och attraktiv bild av rollen Datum för kandidatpresentation och intervjuer bokas in så att processens tidsplan håller.

Därefter sker en spridning av digital annons, bland annat i Brightness egna sociala kanaler, och kompletterande annonsering ombesörjer vi om det skulle vara aktuellt.

Vecka 2-4

Search och annonsering

Search innebär att vi aktivt letar efter potentiella kandidater genom att identifiera olika källor är relevanta för uppdraget och söker efter kandidater utifrån dessa. Vi har ett stort kontaktnät och en gedigen databas, men framför allt ett mycket stort engagemang och driv att identifiera, kontakta och attrahera de bästa kandidaterna.

Vecka 4-6

Utvärdering kandidater

En första intervju med relevanta och intresserade kandidater genomförs.

I nästa steg genomför vi kompetensbaserade djupintervjuer med de mest kvalificerade kandidaterna som uppfyller kravprofilen. Kompetensbaserad djupintervju är en väl utvecklad intervjuteknik med dokumenterat hög validitet. Kandidaten ombes också att skicka ett motivationsbrev och beskriva varför hen är motiverad av tjänsten.

Vecka 6-7

Kandidatpresentation - Kandidater möter uppdragsgivare

Brightness presenterar beskrivningar av 3-5 kvalificerade kandidater inom ramen för den önskade kravprofilen och förmedlar CV samt motivationsbrev. Detta presenteras i väl överskådligt material och varje potentiell kandidat diskuteras.

Kandidaterna från presentationen intervjuas av uppdragsgivaren. Brightness koordinerar alla möten för att säkerställa snabb och riktig feedback till kandidaterna. Uppdragsgivaren väljer ut vilka kandidater som de vill gå vidare med och träffar dessa för en andra intervju.

Fördjupad personbedömning

Toppkandidaterna (två kandidater) får genomföra en fördjupad personbedömning med tester och djupintervju. Ett för tjänsten särskilt anpassat testbatteri används, som kompletteras med strukturerad djupintervju (90 min) av leg. Psykolog som använder de modernaste, vetenskapliga arbetspsykologiska testerna gällande såväl begåvning, färdigheter, personlighet, motivation och värderingar. Testverktygen är certifierade av Det Norske Veritas (DNV) och är således vetenskapliga, effektiva och tillförlitliga. Resultaten används som underlag för referenssamtal, samt återkopplas till uppdragsgivaren inför anställningens start. 

Vecka 8-9

Avslut

Referenstagning

Brightness ringer på referenser på toppkandidaten. Referenserna skall ha en relevant relation till kandidaten med avseende på den aktuella tjänsten. Referenser beträffande slutkandidater presenteras för uppdragsgivaren. 

Bakgrundskontroll 

Som ett kvalitativt led i rekryteringsprocessen görs en bakgrundskontroll av slutkandidaten, i de fall som det är relevant. Den färdiga rapporten är ett faktaunderlag som kompletterar övrigt beslutsunderlag i rekryteringsprocessen.

Avslut

Uppdragsgivaren fattar ett beslut, förhandlar villkor med kandidaten och skriver sedan avtal. Brightness återkopplar till icke utvalda kandidater. Brightness följer upp varje rekrytering vid två tillfällen. Första tillfället är tre månader efter att anställningen har startat. Det andra tillfället sker sex månader efter det att anställning har startat. Uppföljningen sker med såväl kandidat som rekryteringsgruppen. Denna uppföljning görs som en del av utvärderingen av vår rekryteringsprocess.

Vi är måna om att under hela processen ha en löpande dialog med vår uppdragsgivare liksom vi informerar och återkopplar till kandidaterna så snart det är möjligt.